Metoden

Print Friendly

Tørstøbningsteknikken

For at sikre en rationel produktion benyttes tørstøbningsteknikken. Herved forstås at betonspalteelementer produceres med en meget tør beton (lavt vandindhold). Betonen fyldes i en støbeform, hvorefter den vibreres kraftigt. Fordelen ved teknikken er, at betonspalteelementerne kan afformes umiddelbart efter vibreringen. Det er derfor muligt at producere mange emner i samme form pr. dag. Alternativet til tørstøbning er vådstøbning, som kun tillader en støbning pr. dag.

De tørstøbte elementer fremstår umiddelbart „mindre glatte“ end man kender det fra et vådstøbt element. Den er mere ru og kan ofte være uens og behæftet med blærer i overfladen. Teknisk set er tørstøbte elementer både stærkere og tættere i betonen end de vådstøbte. Dette til trods for, at overfladen kan fremstå som det modsatte. Årsagen er, at forholdet mellem vand og cement er optimeret, således cementen kun lige akkurat får det vand, den skal bruge i den kemiske proces, der foregår under styrkeudviklingen.

Overfladefinishen søges på hver enkelt fabrik udført, så betonspalteelementerne fremstår så pæne som muligt. Produktionsmetoden medfører dog visse uundgåelige overfladeafvigelser. På modstående side er der opstillet nogle typiske afvigelser for at give et vurderingsgrundlag for, hvad der kan forventes og accepteres.

Det skal bemærkes at denne hjemmeside ikke er tilstrækkelig kassationsgrundlag i tilfælde af at leverede betonspalteelementer ikke synes at have tilstrækkelig god finish!

Spørgsmålet omkring ru eller glatte overflader er ikke behandlet på denne hjemmeside. Der er i begge tilfælde gode argumenter, der taler for enten det ene eller det andet. Såfremt der haves særlige ønsker omkring enten glathed eller ruhed, anbefales det at tage kontakt til leverandøren af spaltelementer.


Oversavet tværsnit af en tørstøbt beton. Betonen er meget tæt indeni.

Oversavet tværsnit af en tørstøbt beton. Betonen er meget tæt indeni.


Ikke fuldstøbte elementer

Det gælder for de færdige spalteelementer, at „betonen skal være velkomprimeret, og produktet skal være veludført og fri for funktionsbetydende støbefejl“. Der kan altid sættes spørgsmålstegn til, hvornår dette er tilfældet. Billedet til højre viser en synlig støbefejl, som dog er vurderet ikke funktionsbetydende i styrkemæssig sammenhæng!


Ikke fuldstøbte elementer

Stenreder

Beton er et inhomogent materiale, som består af sand, sten, vand og cement. Ved vibrering kan det ske, at der samles en „rede“ med sten, som ikke er blevet tilstrækkeligt omstøbt af cementpastaen. Dette kan forekomme på såvel overfladen som inde i selve betonen. Små enkeltstående stenreder vil i langt de fleste tilfælde være ubetydelige for funktionen.


Stenreder

Huller i overfladen – glitning

I produktionen fyldes betonen i en form med oversiden af spalten opad, hvorefter betonen vibreres. Idet der er luft i betonen, vil denne stige opad og dermed lægge sig på spaltens overside. Porer/blærer (trædefladen) med diameter over 5 mm bør være udfyldt. Porer med diameter i størrelsen 3 – 5 mm bør kun forekomme i et omfang på maksimalt 20 pr. kvadratmeter.


Huller i overfladen - glitning

Kantafskalninger

Kantafskalninger kan opstå ved, at spalteelementerne støder mod hinanden eller på anden måde bliver påvirket af kraner, læggemaskiner, rullestilladser eller lignende. Mange kantafskalninger er ikke et tegn på dårlig betonkvalitet, men et tegn på dårlig behandling. De fleste afskalninger kan efterrepareres med en god cementmørtel – spørg leverandøren!


Kantafskalninger

Grater

Der kan forekomme grater, både vandrette og lodrette. Graterne kan være mere eller mindre kraftige og bliver til tider ikke fjernet 100 % ved den normale afgratning, som foregår på fabrikkerne. Store grater kan være temmelig generende for både lægning, gødningsgennemgang og klovslid og må ikke forekomme. Små grater kan forekomme, men er forholdsvis nemme at knække/slå af.


Grater